บุคลากรภายในหน่วยงาน

 

งานทรัพย์สินและรายได้  

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ผู้บริหารที่กำกับดูแลตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

 
ผศ.พิศิษฐ์  แสงวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2550)


นายมนูญ  รุดดิษฐ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2552)ผศ.สุวรรณ  หันไชยุงวา 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2555)ผศ.เกษร  ขาวสีจาน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-ปัจจุบัน)

 

  
ทำเนียบบุคลากรประจำหน่วยงาน


นายจารุวิทย์  ลังภูลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

 

 

นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวอัมรา  วงศ์เตชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวนรีรัตน์  พูดเพราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 3733