แนะนำหน่วยงาน

   ภาระงาน  


1.  หน่วยบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานในลักษณะ : 
   1.1  ปฏิบัติงานสารบรรณ
   1.2  ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุม
   1.3  ปฏิบัติงานงบประมาณ
   1.4  ปฏิบัติงานคลังและพัสดุ  
   1.5  ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
   1.6  ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
   1.7  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  หน่วยทรัพย์สิน  ปฏิบัติงานในลักษณะ :
     สนับสนุนและร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโครงการรูปแบบคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และดำเนินกิจการในลักษณะศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งมิได้มุ่งเน้นกำไรสูงสุด บริหารจัดการรูปแบบธุรกิจเน้นลักษณะเชิงบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย
              ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ
              ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์

3.  หน่วยรายได้  ปฏิบัติงานในลักษณะ :  
      ดำเนินการจัดหารายได้จากการนำทรัพย์สินด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านสถานที่  ด้านพื้นที่  ด้านบุคลากรด้านอุปกรณ์เครื่องใช้  ด้านงบประมาณ  เป็นต้น  ไปใช้และจัดหาผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินกิจการ ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้
     - บริการให้เช่าในลักษณะจัดทำสัญญาเช่า เพื่อดำเนินกิจการของผู้เช่า ระยะเวลาตั้งแต่    ๓ ปี  เช่น  เช่าอาคาร  เช่าสถานที่  เช่าพื้นที่   
     - บริการให้เช่าทรัพย์สิน ในลักษณะขออนุญาตใช้เป็นครั้งคราว  เช่น  เช่าหอประชุม  เช่าห้องประชุม เช่ารถยนต์ของหมาวิทยาลัย เช่าสถานที่/พื้นที่ จัดกิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรมทางธุรกิจ (สินค้า/บริการ) 

4.  หน่วยกิจการพิเศษ / เฉพาะกิจ  ประกอบด้วย  
     4.1  โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     4.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระต่างๆ
     4.3  โครงการร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ
     4.4  โครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 3167