วัตถุประสงค์

   วัตถุประสงค์  

                1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานบุคคลนอก
                2.  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
               
3.  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
               
4.  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการ
               
5.  เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพวันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 2275