พันธกิจ

    พันธกิจ     

                1.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
               
2.  ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอก
               
3.  ทำหน้าที่ในด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการของผู้บริหารและงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
               
4.  เสริมสร้างระบบงานที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
               
5.  เป็นแหล่งฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเหตุการณ์
               
6.  ส่งเสริม สนับสุนนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
               
7.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
               
8.  จัดหา บำรุง รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางราชการของมหาวิทยาลัย
               
9.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้
 


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 2649