ประวัติความเป็นมา

   ประวัติความเป็นมา  
 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ ๒๕๔๙)  ได้มีการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูประบบราชการ    รัฐบาลได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการระดับกรม จาก สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เป็น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาสถาบันราชภัฏสกลนคร ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี
              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเษกษา พ ๒๓ ก ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๑๐ มีผลทำให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้
           
๑.  สำนักงานอธิการบดี
            ๒.  คณะครุศาสตร์
            ๓.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
            ๔.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            ๕.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            ๖.  คณะวิทยาการจัดการ
            ๗.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ๘.  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
            ๙.  สถาบันวิจัยและพัฒนา
            ๑๐.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ๑๑.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ .  ๒๕๔๙  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ให้แบ่งส่วนราชการใน สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑.  กองกลาง

๒.  กองนโยบายและแผน

๓.  กองพัฒนานักศึกษา

และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกาศให้ กองกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน  ดังนี้

๑.  งานบริหารทั่วไป

๒.  งานบริหารบุคคลและนิติการ

๓.  งานคลัง

๔.  งานทรัพย์สินและรายได้

๕.  งานพัสดุ

๖.  งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

๗.  งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

๘.  งานประกันคุณภาพการศึกษา

๙.  หน่วยตรวจสอบภายใน  

                                                                                                                


วันที่ : 14 ก.ย. 2552
ที่มา : งานทรัพย์สินและรายได้
อ่าน : 2875