ติดต่อเรา

งานทรัพย์สินและรายได้  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.  ทางโทรศัพท์หมายเลข
       ภายนอก  เบอร์  042 - 970082
       ภายใน     เบอร์  345
2.  ทางโทรสาร
       หมายเลข  042 - 970082
3.  ทางอินเตอร์เน็ต
       เว็บไซต์ 
http://inc.snru.ac.th/